Kim jesteśmy?

Nasza działalność opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy niebędących członkami Stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Alopecji to pierwsza w Polsce organizacja pozarządowa, niedochodowa i samopomocowa, która działa na rzecz i w imieniu osób chorych na łysienie plackowate, ich rodzin i opiekunów. Mamy na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań upowszechniających wiedzę na temat łysienia plackowatego, poprawę jakości opieki lekarskiej, integrując chorych i ich rodziny.

Nasze cele

  • działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na łysienie plackowate;
  • inicjowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia;
  • działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom farmakologicznym;
  • reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na łysienie plackowate wobec władz państwowych i samorządowych;
  • wspieranie rozwoju edukacji o chorobie łysienie plackowate wśród chorych, jak i całego społeczeństwa
  • wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie łysienia plackowatego;
  • udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej i psychologicznej chorym na łysienie plackowate;
  • działanie na rzecz integracji środowiska chorych na łysienie plackowate;
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy zaangażowani w:

  • wydawanie książek i czasopism dotyczących łysienia plackowatego;
  • prowadzenie strony internetowej i portali społecznościowych Stowarzyszenia;
  • inicjowanie i wspieranie obchodów Światowego Dnia Łysienia Plackowatego;
  • organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularnonaukowych;
  • organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących łysienia plackowatego;
  • organizowanie imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych;
  • prowadzenie promocji i organizowanie wolontariatu;
  • udzielanie chorym na łysienie plackowate pomocy materialnej i sprzętowej;
  • prowadzenie poradnictwa prawnego;