Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Zapraszamy do Stowarzyszenia zarówno osoby, które chcą nas wspomagać biernie, jak i tych, którzy mają ochotę na aktywną realizację projektów. Dla każdego znajdziemy zadanie dopasowanie do jego predyspozycji. Zapewniamy, że nasza działalność to nie tylko satysfakcja z czynienia dobra, ale też świetna zabawa!

Pobierz deklarację, wypełnij i odeślij nam, aby zostać członkiem stowarzyszenia.

O składkach członkowskich dowiesz się więcej tutaj

Mamy trzy rodzaje członkostwa: zwyczajne, wspierające i honorowe.

Członek zwyczajny

Może nim zostać osoba pełnoletnia przyjęta na podstawie złożenia deklaracji o członkostwie (druk dostępny tutaj) , zaakceptowanej przez Zarząd Stowarzyszenia oraz akceptacji regulaminu Stowarzyszenia. Osoby poniżej 18 roku życia przyjmowane są w poczet Stowarzyszenia na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego (druk dostępny tutaj) . Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Alopecji
ul. Dolna 17/12
00-773 Warszawa

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organów Stowarzyszenia. Może również występować z wnioskami i postulatami do wszystkich ogniw Stowarzyszenia, brać udział w zebraniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby, w tym zabierać głos i składać wyjaśnienia, a przede wszystkim korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
Do jego obowiązków zaś należy udział w działalności Stowarzyszenia, przestrzeganie regulaminu oraz terminowe uiszczanie składek członkowskich (o składkach więcej tutaj)

Członek wspierający

Może nim być osoba fizyczna lub prawna, która dla wsparcia działalności Polskiego Stowarzyszenia Alopecji deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych. Jest zobowiązany do przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia, a także wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń. Członek wspierający jest zwolniony ze składek członkowskich.

Członek honorowy

Może nim zostać osoba szczególnie zasłużona we wspieraniu i urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia; jest zwolniony ze składek członkowskich.

Członek wspierający i honorowy nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego; mogą mieć głos doradczy na zjazdach i zebraniach dotyczących decyzji, co do działalności statutowej Stowarzyszenia. Poza tym ma takie same prawa i jak członkowie zwyczajni.